Visi Misi & Motto

Yayasan Pesantren An-Nadwa Binjai

Visi

  • Mempersiapkan generasi Islam yang beraqidah, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan yang luas dan berketerampilan yang tinggi serta menjadi uswah hasanah di tengah-tengah umat

Misi

  • Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran
  • Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan
  • Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik.
  • Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan
  • Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang

Moto

I : Iman dan Taqwa
K : Kreatif
H : Hablumin Allah dan Habluminanas
L : Loyal
A : Amanah
S : Semangat